Šarnyrų įdėklai

Nr. 0

Ø15 mm; H=5 mm; A=26 mm.

Nr. 1

Ø19 mm; H=14 mm; A=25 mm.

Nr. 1/2

Ø22-23 mm; H=16 mm; A=27 mm.

Nr. 2

Ø24-27 mm; H=16 mm; A=32 mm.

Nr. 3

Ø28-30 mm; H=20 mm; A=31 mm.

Nr. 4

Ø40 mm; H=26 mm; A=41 mm.

Nr. 5

Ø40 mm; H=26 mm; A=53 mm.

Nr. A6

Ø28 mm; H=28 mm; A=36 mm.

Nr. F-35

Ø35 mm; H=24 mm; A=45 mm.

Nr. Nissan

Ø18 mm; H=30 mm.

Nr. Q7

Ø35 mm; H=30 mm; A=38 mm.

Nr. S-19

Ø19 mm; H=18 mm; A=25 mm.

Nr. S-22

Ø22 mm; H=17.5 mm; A=25 mm.

Nr. S-25

Ø25 mm; H=18 mm; A=29 mm.

Nr. S-27

Ø27 mm; H=22 mm; A=30 mm.

Nr. S-27-2

Ø27 mm; H=21 mm; A=31 mm.

Nr. S-30

Ø30 mm; H=24 mm; A=32 mm.

Nr. S-32

Ø32 mm; H=24 mm; A=39 mm.

Nr. S-35A

Ø35 mm; H=28 mm; A=42 mm.

Nr. S-35B

Ø35 mm; H=24 mm; A=42 mm.

Nr. STB Ø16, Ø17, Ø18, Ø19, Ø22

Ø16, Ø17, Ø18, Ø19, Ø22 mm; H=25 mm; A=28-32 mm.

Plast. BMW amort. žiedas

Ø75 mm; H=10 mm; A=110 mm.

Plast. įvorė, didelė

Ø19 mm; H=38 mm; A=36 mm.

Plast. įvorė, maža

Ø15 mm; H=38 mm; A=32 mm.

Tarpinės Nr. 1 – 9

Nr. 1 Ø16; Nr. 2 Ø25; Nr. 3 Ø27; Nr. 4 Ø29; Nr. 5 Ø31; Nr. 6 Ø33; Nr. 7 Ø37; Nr. 8 Ø43; Nr. 9 Ø47 mm.